ไฟสัญญาณที่แผงควบคุม LCD
ไฟสัญญาณที่แผงควบคุม LCD

ไฟสัญญาณที่แผงควบคุม LCD

จอภาพของเครื่องพิมพ์แสดงไอคอนอยู่หลายตัว ซึ่งบ่งบอกสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบสถานะของไฟสัญญาณ จากนั้นดูวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานั้น