สาย USB
สาย USB

สาย USB

ส่วนนี้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของสาย USB
สาย USB
ปลั๊ก Type-C
สายไฟ
ปลั๊ก Type-A
หมายเลขพิน
ชื่อสัญญาณ
หมายเลขสายไฟ
ชื่อสัญญาณ
หมายเลขพิน
ชื่อสัญญาณ
A1,B1,A12,B12
GND
1
GND_PWrt1
4
GND
A4,B4,A9,B9
VBUS
2
PWR_VBUS1
1
VBUS
A5
CC
ดูหมายเหตุข้อที่ 1
B5
VCONN
A6
Dp1
3
UTP_Dp
3
D+
A7
Dn1
4
UTP_Dn
2
D-
Shield
Braid
Shield
Shell
Shield
  1. พิน A5 (CC) ของปลั๊ก USB Type-C ต้องเชื่อมต่อกับ VBUS ผ่านตัวต้านทาน Rp (56 kΩ +/- 5%) พิน A5 (CC)
  2. ไม่ควรมีหน้าสัมผัส B6 และ B7 ในปลั๊ก USB Type-C
  3. พิน VBUS ทั้งหมดต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายในปลั๊ก USB Type-C ไม่จำเป็นต้องมีตัวเก็บประจุแบบบายพาสสำหรับพิน VBUS ในสายเคเบิลนี้
  4. กราวน์รีเทิร์นพินทั้งหมดต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายในปลั๊ก USB Type-C
  5. กราวน์ Shield และ GND ต้องเชื่อมต่อภายในปลั๊ก USB Type-C และปลั๊ก Type-A มาตรฐานของ USB 2.0 ที่ปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิล
  6. พินของปลั๊ก USB Type-C ทั้งหมดที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตารางนี้ต้องถูกเปิดไว้ (ไม่ได้เชื่อมต่อ)