คุณลักษณะเฉพาะของการพิมพ์
คุณลักษณะเฉพาะของการพิมพ์

คุณลักษณะเฉพาะของการพิมพ์

พารามิเตอร์
ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus
ความกว้างในการพิมพ์
ไม่เกิน 72 มม. (2.83 นิ้ว)
ความเร็วในการพิมพ์
45.72 ถึง 50.8 มม. (1.8 ถึง 2 นิ้ว)/วินาที ที่ความหนาแน่นสูงสุด 13%
ระยะห่างระหว่าง Burn Line ของหัวพิมพ์กับขอบฉีกกระดาษ
ด้านหน้า: 5.4 มม. (0.21 นิ้ว) +/- 0.5 มม. (0.02 นิ้ว)
ไม่สามารถฉีกกระดาษขณะถอยหลังได้
อายุการทำงานของหัวพิมพ์
ค่า MTBF ของกระดาษป้อนความยาว 4064 ม. (160,000 นิ้ว) เมื่อเอาต์พุตที่ความหนาแน่น 13% ที่อุณหภูมิ 23°C +/- 5 เมื่อใช้กระดาษเยื่อบริสุทธิ์
ความหนาแน่นในการพิมพ์
203 จุด/นิ้ว หรือสูงกว่า