การรายงานความเสียหาย
การรายงานความเสียหาย

การรายงานความเสียหาย

หากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง
  • ให้รีบแจ้งและส่งรายงานความเสียหายให้กับบริษัทขนส่งทันที Zebra Technologies Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งเครื่องพิมพ์ และจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายในลักษณะดังกล่าวภายใต้นโยบายการรับประกันของบริษัท
  • เก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
  • แจ้งตัวแทนจำหน่ายของ Zebra ที่ได้รับอนุญาต