การสื่อสารแบบไร้สายด้วย Bluetooth
การสื่อสารแบบไร้สายด้วย Bluetooth

การสื่อสารแบบไร้สายด้วย Bluetooth

Bluetooth เป็นมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองเครื่องผ่านคลื่นความถี่วิทยุ การสื่อสารแบบจุดต่อจุดนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางส่งต่อข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ Bluetooth ใช้คลื่นวิทยุพลังงานต่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันการรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุใกล้เคียงกัน แต่ก็ทำให้ระยะสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth ไกลสูงสุดเพียง 10 เมตร (32 ฟุต) เครื่องพิมพ์นี้ใช้กำลังส่งสัญญาณที่ระดับ Class 2 เป็นค่าเริ่มต้น ทั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่เครื่องพิมพ์สื่อสารด้วยจะต้องทำงานตามมาตรฐาน Bluetooth