การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้รองรับการจัดแนวใบเสร็จสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับกระดาษหมด ซึ่งอยู่ใกล้กับหัวพิมพ์