บริเวณที่ต้องกันออก
บริเวณที่ต้องกันออก

บริเวณที่ต้องกันออก

ในบางครั้ง ข้อความและ/หรือกราฟิกที่ไม่สมบูรณ์อาจปรากฏขึ้นเนื่องจากไม่ได้กำหนดระยะขอบขั้นต่ำในขั้นออกแบบฉลาก ภาพด้านล่างแสดงระยะขอบขั้นต่ำที่แนะนำ หรือ “บริเวณที่ต้องกันออก”
บริเวณที่ต้องกันออก
ความยาวของใบเสร็จแบบต่อเนื่องแต่ละแผ่นจะกำหนดโดยข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์