การเตรียมเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน
การเตรียมเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

การเตรียมเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเตรียมแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน