ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ส่วนนี้กล่าวถึงรายละเอียดคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
พลังงานจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หัวพิมพ์หรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอุปกรณ์นี้เสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ อย่าสัมผัสกับหัวพิมพ์หรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
หัวพิมพ์อาจสะสมความร้อนสูงหลังจากพิมพ์เป็นเวลานาน
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการพิมพ์ฉลากแต่ละใบอย่างน้อยหนึ่งวินาที เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์