การติดตั้ง/การถอดแบตเตอรี่และเทปฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ออก
การติดตั้ง/การถอดแบตเตอรี่และเทปฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ออก

การติดตั้ง/การถอดแบตเตอรี่และเทปฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่จะอยู่ในโหมดพักเครื่องขณะจัดส่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความจุแบตเตอรี่ไว้ให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่จัดเก็บก่อนการใช้งานครั้งแรก แบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จก่อนการใช้งานครั้งแรกเพื่อกระตุ้นให้พร้อมทำงาน โปรดดูที่ อะแดปเตอร์ AC เป็น USB
  1. กดแถบปลดล็อคที่ชุดแบตเตอรี่ และเริ่มหมุนแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
  2. ยกชุดแบตเตอรี่ขึ้น และนำออกจากหลุมแบตเตอรี่