การพกเครื่องพิมพ์ติดตัว
การพกเครื่องพิมพ์ติดตัว

การพกเครื่องพิมพ์ติดตัว

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ เพื่อที่คุณจะสามารถพกเครื่องพิมพ์ติดตัวไปไหนมาไหนได้