Zebra Printer Setup Utilities
Zebra Printer Setup Utilities

Zebra Printer Setup Utilities

ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มใช้งาน คุณต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นบางอย่างก่อนถึงจะสามารถกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ เครื่องมือ Zebra Printer Setup Utilities ช่วยให้สามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงการตั้งค่าให้ใช้ Bluetooth ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารสากล
เมื่อดาวน์โหลด Zebra Setup Utilities ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ตามที่อธิบายไว้ใน การสื่อสารผ่าน USB เข้าไปดาวน์โหลดเครื่องมือได้ที่ zebra.com/us/en/support-downloads.html