ไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์
ไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์

ไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์

แผงควบคุม LCD ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของหนึ่งในสี่โหมดดังต่อไปนี้ได้:
  • โหมด Operation Screen (หน้าจอแสดงการทำงาน)
  • โหมดหน้าจอแสดงข้อมูล
  • โหมด Configuration Screen (หน้าจอการกำหนดค่า)
  • โหมด Sleep Screen (หน้าจอพัก)
โหมดเริ่มต้นที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์คือโหมดหน้าจอแสดงการทำงาน โหมดนี้จะปรากฏเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่เฉยๆ เมื่อกำลังพิมพ์และ/หรือกำลังรับข้อมูล และเมื่อไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดข้อมูลนอกเหนือไปจากไอคอนที่ปรากฏบนจอภาพ จอ LCD สามารถแสดงไอคอนได้ไม่เกิน (5) ตัว ซึ่งได้แก่ สถานะ, สื่อสิ่งพิมพ์, ข้อมูล, Bluetooth, และแบตเตอรี่
คำอธิบายไอคอน
ไอคอน
รายละเอียด
บ่งบอกว่าเครื่องพิมพ์ใช้การได้ทุกประการ
บ่งบอกว่ามีสิ่งที่ผู้ใช้ควรระมัดระวัง แต่เครื่องพิมพ์ยังสามารถใช้งานได้อยู่
บ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างได้
บ่งบอกว่าใส่สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว และพร้อมที่จะพิมพ์แล้ว
บ่งบอกว่าไม่ได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ไว้ในเครื่องพิมพ์
บ่งบอกว่ายังไม่ได้ล็อคฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
บ่งบอกว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับข้อมูลอยู่ในขณะนี้
บ่งบอกว่าเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลอยู่
บ่งบอกว่าเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth อยู่ (หากไม่มีไอคอนนี้ แปลว่าไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth)
บ่งบอกระดับประจุของแบตเตอรี่
บ่งบอกระดับแบตเตอรี่ขณะชาร์จ
บ่งบอกว่าเครื่องพิมพ์กำลังรับพลังงานจาก USB
บ่งบอกข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประจุแบตเตอรี่