ปุ่ม
ปุ่ม

ปุ่ม

ใช้อินเทอร์เฟซแบบหลายปุ่มของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ลำดับการเปิดเครื่อง
ลำดับที่
วัตถุประสงค์
ปุ่มกด
1
รายงานการกำหนดค่า
ระหว่างที่กดและปล่อยปุ่มเปิดปิดเครื่อง ให้กดปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้
2
บังคับดาวน์โหลด
ระหว่างที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง ให้กดปุ่มกำหนดค่าและปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้
3
เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์
กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง