ข้อความที่แสดงในระยะเวลาที่กำหนด
ข้อความที่แสดงในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อความที่แสดงในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และจากนั้นจะถูกลบออกไป ตัวอย่างเช่น หลังจากเปิดเครื่องและเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์แล้ว ข้อความ "PRINTER READY" (เครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน) จะปรากฏขึ้นนาน 30 วินาที
ข้อความที่บ่งบอกว่าเครื่องพิมพ์พร้อมแล้ว