ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ

ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ

ข้อความเหล่านี้บอกผู้ใช้ว่าต้องดำเนินการใด ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ ข้อความ "MEDIA OUT" (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์) จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะใส่สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
ข้อความ Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)
1
Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)
เครื่องพิมพ์รองรับข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
ข้อความ
ประเภท
ข้อความในภาษาอังกฤษ
Download Firmware (ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Download FW (ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์)
Download Failed (การดาวน์โหลดล้มเหลว)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Download Failed (การดาวน์โหลดล้มเหลว)
Head Over Temp (หัวพิมพ์มีอุณหภูมิสูงเกินไป)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Head Overtemp (หัวพิมพ์มีอุณหภูมิสูงเกินไป)
Head Under Temp (หัวพิมพ์มีอุณหภูมิต่ำเกินไป)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Head Undertemp (หัวพิมพ์มีอุณหภูมิต่ำเกินไป)
Battery Too Low (แบตเตอรี่ต่ำเกินไป)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Battery Too Low (แบตเตอรี่ต่ำเกินไป)
Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)
Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่)
Charge Error (ข้อผิดพลาดในการชาร์จ)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Charge Error (ข้อผิดพลาดในการชาร์จ)
Battery Missing (ไม่มีแบตเตอรี่)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
No Printing (ไม่มีการพิมพ์))
Battery Low (แบตเตอรี่ต่ำ)
แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ
Battery Low (แบตเตอรี่ต่ำ)
Printer Ready (เครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน)
แสดงในระยะเวลาที่กำหนด - 30 วินาที
Printer Ready (เครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน)
เมื่อมีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลเพื่อแสดงข้อความ หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นแทนหน้าจอแสดงการทำงาน เมื่อผู้ใช้รับทราบข้อความแล้ว เครื่องพิมพ์จะกลับไปยังหน้าจอแสดงการทำงาน