การพิมพ์รายงานการกำหนดค่า
การพิมพ์รายงานการกำหนดค่า

การพิมพ์รายงานการกำหนดค่า

ในการพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ใส่สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal (สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแถบสีดำหรือช่องว่างระหว่างกระดาษที่ด้านหลัง) ลงในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
  3. กดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้
  4. กดและปล่อยปุ่ม เปิดปิดเครื่อง ขณะที่ยังกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้ เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น ให้ปล่อยปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องจะพิมพ์ตัวอักษร “x” ยาวต่อกันหนึ่งบรรทัด เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของหัวพิมพ์ทำงานเป็นปกติ จากนั้นจึงพิมพ์เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่โหลดไว้ในเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเริ่มพิมพ์รายงาน
    รายงานจะแสดงรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง อัตราบอด และข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ โปรดดูตัวอย่างรายงานและคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ฉลากการกำหนดค่าเป็นเครื่องมือวินิจฉัยใน การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา
    นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์รายงานการกำหนดค่าได้โดยการเปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่มกำหนดค่าหลายๆ ครั้ง จนกว่าจะเข้าสู่หน้าจอ SETTINGS-PRINT (การตั้งค่า-พิมพ์) จากนั้นจึงกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์