CONTROL CHAR (控制字元)
CONTROL CHAR (控制字元)

CONTROL CHAR (控制字元)

印表機會尋找此用來表示 ZPL/ZPL II 控制指示開頭的兩位數十六進位字元。設定控制前置字元以符合標籤格式所使用的字元。
使用者功能表項目:
Home Menu (首頁功能表)
LANGUAGE (語言)
接受的值:
00 至 FF
相關的 ZPL 指令:
^CT
~CT
使用的 SGD 指令:
zpl.control_character
印表機網頁:
View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)
ZPL Control (ZPL 控制)