Print-valikko
Print-valikko
View content for :
Product:

Print-valikko

Valikkonäytön teksti
Valikkovaihtoehdon kuvaus
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Darkness (Tummuus)
Valitse alhaisin tulostusjäljen tummuusasetus, jolla tulostusjälki on hyvä. Jos määrität liian suuren tummuusasetuksen, etiketin kuva voi tulostua epäselvänä, viivakoodeja ei ehkä skannata oikein, värinauha voi palaa puhki tai tulostuspää voi kulua tavallista nopeammin.
Hyväksytyt arvot:
0,0 - 30,0
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MD
~SD
Käytettävä SGD-komento:
print.tone
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Darkness (Tummuus)
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Print Speed (Tulostusnopeus)
Valitse etiketin tulostamista varten nopeus tuumina sekunnissa (ips). Hidas tulostusnopeus parantaa tyypillisesti tulostuslaatua.
Hyväksytyt arvot:
2–6 tuumaa sekunnissa
2–14 tuumaa sekunnissa
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^PR
Käytettävä SGD-komento:
media.speed
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Print Speed (Tulostusnopeus)
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Print Type (Tulostustapa)
Määritä, halutaanko tulostimen käyttävän tulostamiseen värinauhaa.
Hyväksytyt arvot:
 • Thermal Transfer (Lämpösiirto) – käyttää värinauhaa ja lämpösiirtoetikettinauhaa.
 • Direct Thermal (Suoralämpö) – käyttää suoralämpöetikettinauhaa eikä värinauhaa.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MT
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.print_method
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Media Setup (Etikettinauhan asetukset)
Print Method (Tulostustapa)
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Label Type (Etikettityyppi)
Valitse käytettävä etikettinauhan tyyppi.
Hyväksytyt arvot:
Continuous (Jatkuva), Gap/Notch (Raollinen/lovettu), Mark (Merkki)
Valittaessa
Continuous (Jatkuva)
etikettimalliin on määritettävä etiketin pituus (ZPL-komentona
^LL
). Valittaessa useiden epäjatkuvien etikettinauhojen yhteydessä
Gap/Notch (Raollinen/lovettu)
tai
Mark (Merkki)
, tulostin laskee etiketin pituuden syöttämällä etikettinauhaa.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MN
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.media_type
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Media Setup (Etikettinauhan asetukset)
Media Type (Etikettinauhan tyyppi)
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Label Pituus (Etiketin pituus)
Näytä kalibroitu etiketin pituus pisteinä.
Tätä arvoa voidaan muuttaa vain kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
 • tulostin on määritetty jatkuvaa etikettinauhaa varten
 • ^LL
  -komennon toisen parametrin arvo on
  Y
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^LL
Print (Tulosta)
Print Quality (Tulostuslaatu)
Label Width (Dots) (Etiketin leveys (pistettä))
Ilmoita käytettävien etikettien leveys pisteinä. Oletusarvo on tulostimen tulostuspään DPI-arvoon perustuva suurin leveys.
Hyväksytyt arvot:
Jos leveys asetetaan liian pieneksi, osa etikettimallista jää tulostumatta. Jos leveys asetetaan liian suureksi, mallimuistia menee hukkaan ja tulostin voi jatkaa tulostamista etiketin yli telalle. Asetus voi vaikuttaa etikettimallin sijaintiin vaakasuunnassa, jos kuva on käännetty ZPL II -komennolla
^POI
.
ZT411 203 dpi = 0002–832
ZT411 300 dpi = 0002–1248
ZT411 600 dpi = 0002–2496
ZT421 203 dpi = 0002–1344
ZT421 300 dpi = 0002–1984
203 dpi = 0002–832
300 dpi = 0002–1248
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^PW
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.print_width
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Media Setup (Etikettinauhan asetukset)
Print Width (Tulostusleveys)
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Media Handling (Materiaalin käsittely)
Valitse etikettinauhan käsittelytapa, joka sopii yhteen tulostimessa käytettävissä olevien lisävarusteiden kanssa.
Print (Tulosta)
Label Position (Etiketin paikka)
Collection Method (Keräystapa)
Valitse keräystapa, joka on yhteensopiva tulostimessa käytettävissä olevien lisävarusteiden kanssa.
Hyväksytyt arvot:
Tear Off (Repäisy), Peel Off (Irrotus), Rewind (Kelaus), Cutter (Leikkuri), Delayed Cut (Viivästetty leikkaus), Linerless Peel (Taustapaperiton irrotus), Linerless Rewind (Taustapaperiton kelaus), Linerless Tear (Taustapaperiton repäisy), Applicator (Asetin), Linerless Cut (Taustapaperiton leikkaus), Linerless Delayed Cut (Taustapaperiton viivästetty leikkaus)
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^MM
Käytettävä SGD-komento:
media.printmode
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Print Mode (Tulostustila)
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Tear Line Offset (Repäisylinjan poikkeama)
Print (Tulosta)
Label Position (Etiketin paikka)
Tear Line Offset (Repäisylinjan poikkeama)
Siirrä tarvittaessa etikettinauhan sijaintia repäisypalkin päällä tulostuksen jälkeen.
 • Pienemmät numerot siirtävät etikettinauhaa määritetyn määrän pisteitä tulostimen sisälle (repäisylinja siirtyy lähemmäs juuri tulostetun etiketin reunaa).
 • Suuremmat numerot siirtävät etikettinauhaa ulos tulostimesta (repäisylinja siirtyy kohti seuraavan etiketin etureunaa).
Hyväksytyt arvot:
-120 - +120
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~TA
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.tear_off
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Tear Off (Repäisy)
Print (Tulosta)
Label Position (Etiketin paikka)
Label Offset (Etiketin poikkeama)
Siirrä etiketin kuvan sijaintia vaaka- tai pystysuunnassa tarpeen mukaan.
Vaakasuuntainen
 • Negatiiviset numerot siirtävät kuvan vasenta reunaa kohti etiketin vasenta reunaa valittujen pisteiden määrän verran.
 • Positiiviset numerot siirtävät kuvan reunaa kohti etiketin oikeaa reunaa.
  Repäisylinjan poikkeama
Hyväksytyt arvot:
-9999 - 9999
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^LS
Käytettävä SGD-komento:
zpl.left_position
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Advanced Setup (Lisäasetukset)
Left Position (Vasen asema)
Pystysuuntainen
 • Pienemmät numerot siirtävät etiketin kuvaa korkeammalle (tulostuspäätä kohti).
 • Suuremmat numerot siirtävät etiketin kuvaa alemmas (pois tulostuspäästä) annetun pistemäärän verran.
Hyväksytyt arvot:
-120 - +120
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^LT
Käytettävä SGD-komento:
zpl.label_top
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Label Top (Etiketin yläreuna)
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Horizontal Label Offset (Etiketin vaakapoikkeama)
Siirrä etiketin kuvan sijaintia vaakasuunnassa tarpeen mukaan.
Hyväksytyt arvot:
-9999 - 9999
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^LS
Käytettävä SGD-komento:
zpl.left_position
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Advanced Setup (Lisäasetukset)
Left Position (Vasen asema)
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Pysty Label Offset (Etiketin Pystypoikkeama)
Siirrä etiketin kuvan sijaintia pystysuunnassa tarpeen mukaan.
Hyväksytyt arvot:
-120 - +120
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^LT
Käytettävä SGD-komento:
zpl.label_top
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
General Setup (Yleiset asetukset)
Label Top (Etiketin yläreuna)
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Invert Label (Käännä etiketti)
Kun tämä on käytössä, etiketti suunta käännetään.
Hyväksytyt arvot:
ON (Päällä), OFF (Pois)
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^PO
Print (Tulosta)
Image Adjust (Kuvan säätö)
Backfeed (Takaisinsyöttö)
Määritä tulostuksen takaisinsyöttöjärjestys
Hyväksytyt arvot:
N = normaali — 90 prosentin takaisinsyöttö etiketin tulostamisen jälkeen
A = 100 prosentin takaisinsyöttö tulostamisen ja leikkaamisen jälkeen
O = pois käytöstä — poista takaisinsyöttö kokonaan käytöstä
B = 0 prosentin takaisinsyöttö tulostamisen ja leikkaamisen jälkeen ja 100 prosentin ennen seuraavan etiketin tulostamista
10–90 = prosentuaalinen arvo
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~JS
Print (Tulosta)
Sensors (Anturit)
Manual Calibration (Manuaalinen kalibrointi)
Säädä etiketti- ja värinauha-anturien herkkyyttä kalibroimalla tulostin.
Katso koko kalibrointitoimenpiteen suorittamisohje kohdasta Väri- ja etikettinauhan paikoitusanturin kalibrointi.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~JC
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.manual_calibration
Ohjaustaulun näppäimet:
Aloita kalibrointi pitämällä
PAUSE
+
FEED
+
CANCEL
-painikkeet alhaalla kahden sekunnin ajan.
Tulostimen verkkosivu:
Kalibrointia ei voi käynnistää verkkosivujen kautta. Katso anturin kalibroinnin aikana määritettävät asetukset seuraavalta verkkosivulta:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Calibration (Kalibrointi)
Näitä asetuksia ei saa muuttaa, ellei Zebran tekninen tuki tai valtuutettu huoltoteknikko ole toisin kehottanut.
Print (Tulosta)
Sensors (Anturit)
Label Sensor (Etikettianturi)
Aseta etikettianturin herkkyys.
Arvo asetetaan anturin kalibroinnin yhteydessä. Näitä asetuksia ei saa muuttaa, ellei Zebran tekninen tuki tai valtuutettu huoltoteknikko ole toisin kehottanut.
Hyväksytyt arvot:
0 - 255
Käytettävä SGD-komento:
ezpl.label_sensor
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Calibration (Kalibrointi)
Print (Tulosta)
Sensors (Anturit)
Sensor Type (Anturityyppi)
Valitse etikettinauhan paikoitusanturi, joka sopii käytettävälle etikettinauhalle. Musta merkki -etikettinauhan kanssa käytetään tavallisesti heijastavaa anturia. Muiden etikettinauhatyyppien kanssa käytetään tavallisesti läpäisevää anturia.
Hyväksytyt arvot:
LÄPÄISEVÄ, HEIJASTAVA
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^JS
Käytettävä SGD-komento:
device.sensor_select
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Media Setup (Etikettinauhan asetukset)
Print (Tulosta)
Sensors (Anturit)
Print (Tulosta): Anturiprofiili
Näyttää anturin asetukset verrattuna todellisiin anturin lukemiin. Tulosten tulkinta, katso Anturiprofiili.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
~JG
Ohjaustaulun näppäimet:
Pidä
FEED
- ja
CANCEL
-painikkeet alhaalla tulostimen käynnistyksen aikana.
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Print Listings on Label (Tulosta luettelo etiketille)
Print
Print Station (Tulostusasema)
Valikkokomennolla voidaan täyttää etikettimallin muuttujien kentät ja tulostaa etiketti käyttämällä syöttölaitetta (HID), kuten USB-näppäimistöä, vaakaa tai viivakoodilukijaa. Komentoa voidaan käyttää tallentamalla sopiva etikettimalli tulostimen E:-asemaan. Katso toimintoa käyttävä harjoitus kohdan USB-isäntäportin ja Print Touch - ominaisuuden käyttäminen harjoituksista.
Kun syöttölaite liitetään johonkin tulostimen USB-isäntäporteista, valitse malli tulostimen E:-asemasta käyttämällä tätä käyttäjävalikkoa. Haluttu tulostettavien etikettien määrä voidaan ilmoittaa sen jälkeen, kun järjestelmä on pyytänyt antamaan kunkin muuttujan mallin
^FN
-kenttään.
Katso
^FN
-komennon tai SGD-komentojen käyttöön liittyvät lisätiedot Zebra Programming Guide -oppaasta osoitteessa zebra.com/manuals.
Kyseinen valikkokomento toimii vain, jos tulostimen USB-isäntäporttiin on liitetty USB-laite.
Käytettävä SGD-komento:
usb.host.keyboard_input
(oltava käytössä (ON))
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
Print (Tulosta)
Applicator (Asetin)
Applicator Port Mode (Asetinportin tila)
Ohjaa applikaattoriportin End Print (Lopeta tulostus) -signaalin toimintatapaa.
Hyväksytyt arvot:
Ei pala
1 = Lopeta tulostus -signaali on normaalisti korkea ja matala vain, kun tulostin siirtää etikettiä eteenpäin.
2 = Lopeta tulostus -signaali on normaalisti matala ja korkea vain, kun tulostin siirtää etikettiä eteenpäin.
3 = Lopeta tulostus -signaali on normaalisti korkea ja matala 20 ms ajan, kun etiketti on tulostettu ja asemoitu.
4 = Lopeta tulostus -signaali on normaalisti matala ja korkea 20 ms ajan, kun etiketti on tulostettu ja asemoitu.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^JJ
Käytettävä SGD-komento:
device.applicator.end_print
Print (Tulosta)
Applicator (Asetin)
Start Print Mode (Tulostustila aloitettaessa)
Määrittää, onko applikaattoriportin Start Print (Aloita tulostus) -signaali taso- vai pulssitilassa.
Hyväksytyt arvot:
Pulse (Pulssi) – Aloita tulostus -signaali pitää pysäyttää, ennen kuin se voidaan käynnistää seuraavaa etikettiä varten.
Level (Taso) – Aloita tulostus -signaalia ei tarvitse pysäyttää, jotta seuraava etiketti voidaan tulostaa. Etiketti tulostuu, kunhan Aloita tulostus -signaali on matala ja etiketti on muotoiltu.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^JJ
Käytettävä SGD-komento:
device.applicator.start_print
Print (Tulosta)
Applicator (Asetin)
Error on Pause (Virhe keskeytettäessä)
Määrittää tavan, jolla tulostin käsittelee asetinportin virheet. Toiminnon ottaminen käyttöön käynnistää myös Service Required (Huollettava) -nastan.
Hyväksytyt arvot:
KÄYTÖSSÄ, POISSA KÄYTÖSTÄ
Käytettävä SGD-komento:
device.applicator.error_on_pause
Tulostimen verkkosivu:
View and Modify Printer Settings (Näytä tulostimen asetukset ja muuta niitä)
Advanced Setup (Lisäasetukset)
Error on Pause (Virhe keskeytettäessä)
Print (Tulosta)
Applicator (Asetin)
Applicator Reprint (Asettimen uudelleentulostus)
Määrittää, vaaditaanko siihen, että asetin tulostaa etiketin uudelleen, suuri vai pieni arvo.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
~PR
-komennon, jolla voi tulostaa uudelleen viimeksi tulostetun etiketin. Ottaa käyttöön myös aloitusnäytössä olevan Reprint (Tulosta uudelleen) -painikkeen.
Tähän liittyvät ZPL-komennot:
^JJ
ja
~PR
Käytettävä SGD-komento:
device.applicator.reprint