הסרת מודולי הקישוריות של המדפסת
הסרת מודולי הקישוריות של המדפסת

הסרת מודולי הקישוריות של המדפסת

ניתן להסיר בקלות את מודולי הקישוריות בעת הגדרה מחדש של תצורת המדפסת עם אפשרויות או כחלק מתיקון המדפסת. יחד עם זאת, אין להסירם ולהחליפם כפעולה סדירה.
  1. הסר את כבל הממשק (Ethernet או טורי).
  2. הסר את דלת הגישה של המודול. לחץ כלפי מטה בקצה האצבע בחלק העליון של הדלת.
    פעולה זו תשחרר את התפס.
  3. משוך את הדלת כלפי חוץ ומטה כדי להסיר אותה.
  4. חבר מחדש את כבל הממשק למודול הקישוריות ואבטח את הכבל.
  5. משוך בעדינות את כבל הממשק המאובטח למודול הקישוריות. משוך באטיות את המודול אל מחוץ למדפסת.
  6. התקן מודול קישוריות אחר או התקן שוב את דלת הגישה של מודול הקישוריות. יישר אותה עם השפה התחתונה של פתח הגישה והטה אותה כלפי מעלה כדי להתקין אותה ולנעול אותה במקומה.