בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD421
בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD421

בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD421

‎1‎
הובלת הינע סרט
6
גליל הדפסה (הנעה)
‎2‎
זרועות שחרור (2)
‎7‎
מובילי מדיה
3
מעצור כוונון של מוביל המדיה
‎8‎
מחזיקי גליל
‎4‎
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
‎9‎
חיישן למערך (מרווח) הרשת העליונה
5
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
‎10‎
מחסנית סרט (מוצגת כשהיא מותקנת - נמכרת בנפרד)