פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD621
פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD621

פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD621

‎1‎
גררת הסרט
6
מובילי מדיה
‎2‎
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
‎7‎
מחזיקי גליל
3
גליל הדפסה (הנעה)
‎8‎
חיישן מערך (מרווח) הרשת העליונה (צד שני)
‎4‎
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
‎9‎
ראש הדפסה (עלול להיות חם - לא לגעת!)
5
כוונון מעצור מוביל המדיה