מדיה מחורצת
מדיה מחורצת

מדיה מחורצת

סוג של מדיית תגיות הכוללת אזור חיתוך שהמדפסת יכולה לזהות כסימון תחילת מדבקה. לרוב זהו חומר כבד יחסית ודמוי קרטון, אשר נחתך או נתלש מהתגית הבאה. ראה מדיית מרווח/חריץ.