LCD (צג גביש נוזלי).
LCD (צג גביש נוזלי).

LCD (צג גביש נוזלי).

צג בעל תאורה אחורית המציג למשתמש את מצב ההפעלה במהלך פעולה רגילה, או תפריטי אפשרויות בעת הגדרת התצורה של המדפסת ליישום מסוים.