פקדי ממשק סטנדרטיים
פקדי ממשק סטנדרטיים

פקדי ממשק סטנדרטיים

ממשק המשתמש של המדפסת נמצא בחלקה העליון של המדפסת, בכיוון החזית.
פקדי ממשק סטנדרטיים
סמל
לחצן
תיאורים
1. לחצן
POWER
(הפעלה) – לחיצה על לחצן זה מפעילה את המדפסת ומכבה אותה.
הוא משמש גם להפעלת מצב שינה בצריכת חשמל נמוכה ולמצב התעוררות.
 • הפעלה ראשונית— לחץ על לחצן
  POWER
  (הפעלה) עד שנוריות החיווי של המדפסת יהבהבו בשילובים שונים במשך כמה שניות. זה מעיד על כך שהמדפסת מבצעת בדיקות אבחון עצמי ותצורה ומשלבת רכיבים אופציונליים. נורית חיווי המצב נדלקת בצבע ירוק יציב, המציין שהמדפסת מוכנה לפעולות הדפסה רגילות.
 • Energy Star (מצב צריכת חשמל נמוכה) — כדי להפחית את השימוש בחשמל, לחץ ושחרר את לחצן
  POWER
  (הפעלה) פעם אחת כדי לקבוע מצב צריכת חשמל נמוכה של Energy Star. כל נורות החיווי ייכבו פרט לנורית חיווי המצב שתהבהב כדי לציין שהמדפסת נמצאת במצב Energy Star.
 • הפסקת פעולה במצב Energy Star — לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  POWER
  (הפעלה) למשך 4-9 שניות. תוכל להפעיל עבודת הדפסה באצווה ולהעביר את המדפסת למצב שינה בצריכת חשמל נמוכה לאחר שהעבודה תסתיים.
 • כיבוי/הפסקת פעולה - לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  POWER
  (הפעלה) למשך 4-9 שניות לכיבוי המדפסת.
 • מצב התאוששות מהפסקת מתח – תכונת המדפסת הזו מופעלת על-ידי הגדרת מגשר חומרה באחד ממודולי הקישוריות האופציונליים של המדפסת המותקנים במדפסת. ניתן להפעיל ולכבות מצב זה על ידי הפעלת המגשר.
  • המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבורה למקור מתח AC פעיל.
  • תמיכה במצב שינה ובכיבוי עם תכונות של מצב שינה מושהה.
  • כאשר מצב התאוששות מהפסקת מתח מופעל, המדפסת מבצעת איפוס ומפעילה את רצף ההפעלה הראשונית על אובדן המתח (כיבוי/הפסקת פעולה).
מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות שבהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
2. נורית חיווי מצב – נורית חיווי המצב הראשי לתקינות הכללית של המדפסת ולמצב התפעול. נקראת גם נורית חיווי Power (הפעלה).
 • ירוק - המדפסת מוכנה להדפיס ומבצעת העברת נתונים.
 • ירוק שנדלק ונכבה באיטיות - המדפסת במצב שינה.
 • אדום – נגמרה המדיה, שגיאת זיהוי מדיה, ראש (מכסה/ראש הדפסה) פתוח, שגיאת חיתוך, או תקלת אימות ראש הדפסה.
 • כתום – טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה), תקלת רכיב בראש ההדפסה, נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכדומה) ותקלת מתח בממשק ביציאות טוריות או במארח USB.
 • כתום מהבהב – טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי (טמפרטורה).
 • אדום מהבהב – טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה). מצב זה משולב עם נורית חיווי PAUSE (השהיה) אדומה מהבהבת. נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.
3. נורית חיווי PAUSE (השהיה) – המדפסת נמצאת במצב השהיה כאשר נורית חיווי ההשהיה דולקת. ניתן לבטל מדבקה (טופס הדפסה) או את כל המדבקות (טופסי הדפסה) בתור ההדפסות באמצעות לחצן
CANCEL
(ביטול) כאשר נורית החיווי Pause (השהיה) דולקת.
 • כתום - המדפסת במצב השהיה. מדבקת הדפסה, הזנה של מדבקה (קידום) ושגרות מדבקה אחרות יושהו עד שתצא ממצב Pause (השהיה) של המדפסת על ידי לחיצה על
  PAUSE
  (השהיה).
 • אדום מהבהב – טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה). בשילוב עם נורית חיווי המצב המהבהבת באדום, מציין שיש צורך בקירור ובהפעלה מחדש של המדפסת.
4. נורית חיווי נתונים – מציינת את המצב של פעילות העברת נתונים.
 • כיבוי - לא מתבצעת העברת נתונים.
 • ירוק – פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה, אך לא מבוצעת כעת העברה של נתונים.
 • ירוק מהבהב – תקשורת נתונים מתבצעת.
 • כתום מהבהב – נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכדומה).
5. נורית חיווי לחומרים מתכלים – מציינת את המצב של המדיה הטעונה במדפסת (מדבקות, קבלות, תגיות, סרט העברה, מחסנית סרט וכדומה).
 • אדום - נגמרה המדיה.
 • אדום מהבהב - נגמר הסרט. חל על הדפסה במצב העברה תרמית. (המדפסת אינה זקוקה לסרט כדי להדפיס במצב הדפסה תרמית ישירה.)
 • הבהוב באדום וכתום - מחסנית סרט עומדת להיגמר (מדפסות מדגם ZD421 בלבד, עם מחסנית סרט).
 • הבהוב בכתום - סרט במדפסת (מדפסות מדגם ZD421 בלבד, עם מחסנית סרט). מזוהה כאשר המדפסת מוגדרת למצב העברה תרמית ישירה, מצב שבו המדפסת אינה זקוקה לסרט כדי להדפיס.
6. נורית חיווי רשת – מציינת מצב ופעילות של הרשת.
 • כתום – זוהה חיבור ‎10 base Ethernet‏ (LAN).
 • ירוק – זוהה חיבור ‎10/100 Ethernet ‏(LAN) או כאשר ל-Wi-Fi‏ (WLAN) יש אות חזק והוא מחובר.
 • אדום – כאשר מתרחשת תקלה ב-Ethernet‏ (LAN) או ב-Wi-Fi‏ (WLAN).
 • אדום מהבהב – בעת שיוך Wi-Fi‏ (WLAN).
 • כתום מהבהב – בעת אימות Wi-Fi ‏(WLAN).
 • ירוק מהבהב - כאשר נוצר חיבור Wi-Fi (WLAN) אבל האות חלש.
7. לחצן
CANCEL
(ביטול) – מבטל פעולות הדפסה. פעיל רק כאשר המדפסת במצב השהיה.
 • ביטול הדפסה - לחץ על
  CANCEL
  (ביטול) פעם אחת כדי לבטל את ההדפסה של התבנית הבאה במאגר ההדפסה.
 • ביטול של כל משימות ההדפסה - לחץ לחיצה ארוכה על
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות. המדפסת מבטלת את ההדפסה של כל התבניות הממתינות.
8. לחצן
FEED
(הזנה) (קידום) – קדם מדבקה (הדפסת טופס/תבנית).
 • הזנת מדבקה אחת (אורך של טופס/תבנית ריק/ה אחד/אחת של מדבקה, קבלה, תגית, כרטיס וכדומה) - לחץ ושחרר את
  FEED
  (הזנה) כאשר המדפסת לא מדפיסה.
 • קידום כמה מדבקות – לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) כאשר המדפסת לא מדפיסה. המדפסת מקדמת מדיה שנטענה למיקום ההתחלתי של המדבקה הבאה (תבנית/טופס) וזו שאחריה עד לשחרור
  FEED
  (הזנה).
 • הדפסה מחדש של המדבקה האחרונה (הפעלה באמצעות פקודת SGD:‏
  ezpl.reprint_mode
  ) — תכונה זו מאפשרת הדפסה מחדש של הדפסת מדיה שנכשלה. אם מסתיימת המדיה במדפסת (נייר, מדבקות, סרט העברה וכדומה), המדפסת יכולה להדפיס שוב את המדבקה האחרונה (טופס או תבנית הדפסה).
  מאגר ההדפסה שמאחסן את תמונת ההדפסה להדפסה ולהדפסה מחדש מתנקה אוטומטית כאשר מכבים או מאפסים את המדפסת.
9. לחצן
PAUSE
(השהיה) – משהה את פעולת ההדפסה ואת פעולת תנועת המדיה.
 • עצור את פעילויות ההדפסה והעבר את המדפסת למצב השהיה — לחץ על
  PAUSE
  (השהיה). המדפסת מסיימת להדפיס את המדבקת הנוכחית לפני הכניסה למצב השהיה. נורית חיווי ההשהיה תואר בכתום (כתום/צהוב) כדי לציין שהמדפסת נמצאת במצב השהיה.
 • הוצאת המדפסת ממצב השהיה והחזרתה לפעולה רגילה - לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כאשר המדפסת נמצאת במצב השהיה. אם אתה מדפיס משימה מרובת מדבקות (טופס או תבנית) או אם אחת או יותר ממשימות ההדפסה נמצאות בתור ההדפסה, המדפסת מחדשת את הדפסת המשימות שבתור.
במדפסות עם צג מגע בצבע, פקדי ממשק המשתמש ממופות כפי שמוצג כאן. הפונקציונליות של הלחצנים זהה לזו שתוארה קודם לכן.
‎1‎
נוריות חיווי המצב
‎4‎
לחצן
CANCEL
(ביטול)
‎2‎
לחצן
PAUSE
(השהיה)
5
צג מגע בצבע וממשק
3
לחצן
FEED
(הזנה)
6
לחצן
POWER
(הפעלה)