מצב – מצבי פעולה טיפוסיים
מצב – מצבי פעולה טיפוסיים

מצב – מצבי פעולה טיפוסיים

טבלה זו מתארת את מצב המדפסת תחת מצבי פעולה טיפוסיים.
מחוונים של מצבי פעולה טיפוסיים
מצב
תיאור
Printer Ready (מדפסת מוכנה)
המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה.
Pause (השהיה)
המדפסת במצב השהיה. לחץ על
PAUSE
(השהיה) כדי לחדש פעולות הדפסה.
Media Out (המדיה נגמרה)
נגמרה המדיה במדפסת (מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכולי).
המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Ribbon Out (נגמר הסרט)
המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט (קצה מחזיר אור של גלילי סרט), או במקרה של מדפסת מחסנית סרט - מחסנית סרט חסרה.
לחלופין, אם מדפסת מחסנית סרט מוגדרת להדפיס במצב העברה תרמית, יש להחליף את מחסנית הסרט במדפסת כדי להמשיך בהדפסה.
Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסות מחסנית סרט בלבד)
ערך ברירת מחדל למצב 'הסרט עומד להיגמר' הוא 10% מהסרט הנותר.
נורית החיווי של המדיה מהבהבת באדום ובצהוב בעוד שנורית חיווי המצב מאירה בצהוב קבוע.
Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסות מחסנית סרט בלבד)
מדפסת העברה תרמית מוגדרת להדפיס במצב העברה תרמית ישירה כאשר מותקנת בה מחסנית סרט.
הסר את מחסנית הסרט כדי להמשיך בהדפסה במצב העברה תרמית ישירה.
Transferring Data (העברת נתונים)
מתבצעת תקשורת נתונים.
Data Transfers Paused (העברת הנתונים הושהתה)
כאשר פעולת תקשורת נתונים עדיין לא הסתיימה, לא מתבצעת העברה פעילה של נתונים בשלב זה.
Out of Memory (אין זיכרון פנוי)
אין זיכרון פנוי בניסיון לאחסן תוכן, כגון תבניות, גרפיקה וגופנים.
ודא שיש מספיק שטח אחסון במדפסת לנתונים שאתה מנסה להעביר.
Cover Open/Printhead (PH) Open (מכסה פתוח/ראש הדפסה פתוח)
המכסה (ראש ההדפסה) פתוח. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Cut Error (Binding)‎ (שגיאת חיתוך) (כריכה)
להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
יחידת החיתוך אינה רכיב שאותו המפעיל יכול לתקן. פנה לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
Cartridge Authentication Failed (שגיאת אימות מחסנית - מדפסות מחסנית סרט בלבד)
לא ניתן לאמת את מחסנית הסרט או שהיא עברה שינויים.
המדפסת תומכת במחסניות סרט מקוריות של Zebra בלבד. היא לא יכולה להשתמש במחסניות סרט שעברו חידוש או במחסניות סרט שאינן מתוצרת Zebra לצורך הדפסה.