מצב – אפשרות Bluetooth Low Energy
מצב – אפשרות Bluetooth Low Energy

מצב – אפשרות Bluetooth Low Energy

טבלה זו מתארת את נוריות החיווי של מצב ה-Bluetooth ומה המשמעות שלהן.
נוריות חיווי מצב של Bluetooth Low Energy
מצב
תיאור
Bluetooth LE Paired‏ (Bluetooth LE מצומד)
Bluetooth Low Energy צומד.
Bluetooth LE Failed to Pair‏ (Bluetooth LE נכשל בצימוד)
Bluetooth Low Energy נכשל בצימוד.