הסרת מודולי קישוריות של המדפסת
הסרת מודולי קישוריות של המדפסת

הסרת מודולי קישוריות של המדפסת

ניתן להסיר בקלות מודולי קישוריות כשעליך להתקין מודול אחר או כחלק מתיקון המדפסת. עם זאת, אין להסירם ולהחליפם כפעולה שגרתית.
פעל בהתאם להוראות הבאות כדי להסיר מודול קישוריות המותקן במדפסת שלך:
  1. הסר את כבל הממשק (Ethernet או טורי).
  2. הסר את דלת הגישה של המודול. לחץ כלפי מטה על החלק העליון של הדלת בקצה האצבע.
    פעולה זו תשחרר את התפס.
  3. משוך את הדלת כלפי חוץ ומטה כדי להסיר אותה.
  4. חבר מחדש את כבל הממשק למודול הקישוריות ואבטח את הכבל.
  5. משוך בעדינות את כבל הממשק המאובטח למודול הקישוריות, לאחר מכן משוך באטיות את המודול אל מחוץ למדפסת.
  6. התקן מודול קישוריות אחר או התקן מחדש את דלת הגישה של מודול הקישוריות, כנדרש. ישר אותה עם השפה התחתונה של פתח הגישה והטה אותה כלפי מעלה כדי להתקין אותה ולנעול אותה במקומה.