התקנה של יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית
התקנה של יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית

התקנה של יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית

כדי להתקין יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית, עליך להסיר את המסגרת הסטנדרטית ולנתק את כניסת מתח ה-DC מהמדפסת. ראה הסרת המסגרת הסטנדרטית.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול על ידי המפעיל. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, במטושים עם צמר גפן, בחומרים ממסים וכדומה שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימתה.
  1. החזר את המדפסת ואת מודול יחידת החיתוך למצב עמידה רגיל, כשהחלק העליון של המודול מיושר עם החלק התחתון של המכסה העליון.
  2. מרכז את המודול ודחף אותו לתוך חזית המדפסת, והחלק אותו כלפי מעלה עד לעצירה.
  3. הפוך את המדפסת מלמעלה למטה והשתמש במפתח ברגים Torx כדי לחבר את המודול למדפסת בשני הברגים המצורפים.
    לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת, עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת האופציות או מיד לאחר ההגדרה הראשונית של המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.