התקנת האפשרויות לחיבור בסיסי סוללה
התקנת האפשרויות לחיבור בסיסי סוללה

התקנת האפשרויות לחיבור בסיסי סוללה

בסיס הסוללה מוכן לחיבור למדפסת. מתקינים את הבסיס באמצעות מפתח כוכב (Torx T10) ובורגי ההתקנה המסופקים בערכת השדרוג.
  1. הוצא גלילי מדיה (אם הם קיימים) מהמדפסת. נתק את כבל החשמל המקורי מגב המדפסת.
  2. הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי של המדפסת. רגליות הגומי של המדפסת צריכות להתיישר עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
  3. חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים. דגמי מדפסת להעברה תרמית משתמשים בארבעה ברגים (תמונה בצד שמאל למטה) ודגמי מדפסת להעברה תרמית ישירה משתמשים בשלושה ברגים (תמונה בצד ימין למטה). הדק את הברגים באמצעות מפתח הכוכב המסופק בערכה.