(מערכת)System תפריט
(מערכת)System תפריט

(מערכת)System תפריט

השתמש בפריטי תפריט מערכת כדי לציין הגדרות עבור תפקוד המדפסת ואפשרויות המדפסת, להגדיר את שפת התצוגה
.ולשחזר ברירות מחדל