System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)
System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)

System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)

הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
ערכים קבילים:
  • CALIBRATE (כיול) – התאמה של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
  • FEED (הזנה) – הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה
  • LENGTH (אורך) – קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים והזנת המדיה עד למערך הבא.
  • NO MOTION (ללא תנועה) – מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית שהמערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי למקם את המערך הבא.
  • SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודות ZPL קשורות:
^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.head_close_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
(כיול)Calibration