System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל)
System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל)

System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל)

משחזר הגדרות ספציפיות של המדפסת, שרת ההדפסה והרשת בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני. פריט תפריט זה זמין דרך שני תפריטי משתמש שלכל אחד מהם ערכי ברירת מחדל שונים.
ערכים קבילים:
 • PRINTER (מדפסת) — שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך להגדיר מחדש את כל ההגדרות שהשתנו באופן ידני לפני האיפוס.
 • NETWORK (רשת) – אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) – טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
 • NO MOTION (ללא תנועה) – מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית שהמערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על
  FEED
  (הזנה) כדי למקם את המערך הבא.
 • SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודות ZPL קשורות:
 • PRINTER (מדפסת)—
  ^JUF
 • NETWORK (רשת)—
  ^JUN
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה)—
  ^JUR
מקשי לוח הבקרה: כדי לאפס את פרמטרי המדפסת לערכי הגדרות היצרן, החזק בו-זמנית את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
PAUSE
(השהיה) במהלך הפעלת המדפסת.
דפי האינטרנט של המדפסת:
 • PRINTER (מדפסת) —
  View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
  Restore Default Configuration(שחזור תצורת ברירת המחדל)
 • NETWORK (רשת)—
  Reset Print Server(איפוס שרת הדפסה)
  Print Server Settings(הגדרות שרת הדפסה)
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) —
  View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
  Restore Saved Configuration(שחזור תצורה שנשמרה)