בקרות מדפסת בצג מגע בצבע
בקרות מדפסת בצג מגע בצבע

בקרות מדפסת בצג מגע בצבע

אפשרות הממשק Color Touch Display (צג מגע בצבע) (הזמינה בדגמי מדפסת מסוימים) מאפשרת לך להפעיל את המדפסת בקלות. היא ניתנת להתאמה אישית בכל סוגי המשתמשים וכוללת בקרות ונוריות חיווי סטנדרטיות.
‎1‎
נוריות חיווי המצב
‎4‎
לחצן
CANCEL
(ביטול)
‎2‎
לחצן
PAUSE
(השהיה)
5
צג מגע בצבע וממשק
3
לחצן
FEED
(הזנה)
6
לחצן
POWER
(הפעלה)
ראה פקדים ומחוונים למידע נוסף על בקרות הממשק הסטנדרטיות של המדפסת (הלחצנים
POWER
(הפעלה),
PAUSE
(השהיה),
FEED
(הזנה) ו-
CANCEL
(ביטול)) וחמש נוריות חיווי המצב של המדפסת.