אשפי המדפסת
אשפי המדפסת

אשפי המדפסת

אשפי המדפסת תוכננו לסייע לך על ידי הכוונה בתהליך ההגדרה של הגדרות ומאפיינים שונים של המדפסת.
אלה הם האשפים הזמינים:
 • Set All Wizard
  (אשף קבע הכל) – מפעיל את כל האשפים ברצף.
 • System Wizard
  (אשף מערכת) — קובע הגדרות של מערכת ההפעלה שאינן קשורות להדפסה.
 • Connection Wizard
  (אשף חיבור) — קובע את התצורה של אפשרויות הקישוריות של המדפסת.
 • Print Wizard
  (אשף הדפסה) — קובע את תצורת הפרמטרים והתכונות העיקריים של ההדפסה.
 • RFID Wizard
  (אשף RFID) — מגדיר את פעולות מערכת המשנה RFID.
במהלך השימוש באשפים, אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת.
לתוצאות מיטביות, השתמש במדיה ברוחב מלא בעת הפעלת האשפים Print (הדפסה) או Set All (קבע הכל). אם המדיה קצרה מהתמונה שיש להדפיס, ייתכן שהתמונה תיקטע או תודפס על-פני מספר מדבקות.
במסך הבית, גע ב-
Wizards
(אשפים) כדי לראות את האפשרויות הזמינות. לקבלת מידע נוסף על ההגדרות הנפרדות שנקבעות על-ידי כל אחד מהאשפים, ראה תפריטי המשתמש.