Printer Info (מידע מדפסת)
Printer Info (מידע מדפסת)

Printer Info (מידע מדפסת)

מדפסות עם ממשק צג מגע בצבע האופציונלי כוללות את התכונות הבאות:
  • פקדי הממשק הסטנדרטיים ונוריות חיווי המצב של המדפסת מאפשרים לך למקם את המדפסת במצבים שונים, לזהות את מצב המדפסת ולתפעל אותה.
  • צג המגע בצבע האינטראקטיבי מציג את מצב הפעולה רגיל של מסך הבית עם גישה אל:
    • Print Status (מצב הדפסה) ו-Printer Info (מידע הדפסה) — מספקים מידע על המדפסת.
    • Menu (תפריט) — נווט בתפריט כדי לקבוע ולשנות הגדרות ולשלוט בפעולות המדפסת ובהעברות הקבצים.
    • Wizards (אשפים) – השתמש בהם כדי שנות את הגדרות המדפסת באמצעות ביצוע הנחיות. ראה אשפי המדפסת.
    • Shortcuts (קיצורי דרך) – השתמש בהם כדי לגשת במהירות לפריטי התפריט האחרונים שהיו בשימוש ולשמור אותם כמועדפים. גע בסמל הלב הכהה לצד פריט תפריט כדי לשמור אותו ברשימת המועדפים שלך. הפריטים במועדפים מוצגים בסדר שבו הם נשמרו.
צג המגע בצבע מציג התראות והודעות שגיאה. אם צבע הרקע של מסך הבית צהוב או אדום, המדפסת במצב התראה או שגיאה. לקבלת מידע נוסף ראה פתרון התראות ושגיאות.
צג המגע בצבע גם מציג קישור מהיר להוראות מקוונות ולסרטוני 'כיצד לבצע' שניתן לגשת אליהם באמצעות התקנים ניידים. והוא מספק גישה לעזרה המקוונת.