Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Bluetooth Discover (גילוי Bluetooth)
Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Bluetooth Discover (גילוי Bluetooth)

Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Bluetooth Discover (גילוי Bluetooth)

השתמש בפרמטר כדי לציין אם המדפסת "גלויה" לצימוד התקן Bluetooth.
ערכים קבילים:
  • ON (מופעל) – מאפשר מצב גילוי של Bluetooth.
  • OFF (כבוי) – משבית מצב גילוי של Bluetooth.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.discoverable