Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Friendly Name (שם ידידותי)
Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Friendly Name (שם ידידותי)

Connection (חיבור) > Bluetooth‏ > Friendly Name (שם ידידותי)

פקודה זו קובעת שם ידידותי שבו תשתמש המערכת במהלך גילוי שירות.
כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש, או הפק את הפקודה
device.reset
.
דרך נוספת לאפס את הרשת היא להשתמש באפשרות התפריט Reset Network (איפוס רשת) (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
אם לא תקבע שם ידידותי עבור המדפסת לגילוי קל יותר, ברירת המחדל לשם תהיה המספר הסידורי של המדפסת.
ערך קביל: מחרוזת טקסט בת 17 תווים
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.friendly_name