Connection (חיבור) > WLAN > ‏WLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)
Connection (חיבור) > WLAN > ‏WLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)

Connection (חיבור) > WLAN > ‏WLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)

קוד המדינה מגדיר את תקן המדינה שלפיו תקשורת הרדיו האלחוטית מוגדרת כעת.
רשימת קודי המדינות ספציפית לכל אחת מהמדפסות. היא תלויה בדגם המדפסת ובתצורת תקשורת הרדיו האלחוטית של המדפסת. הרשימה כפופה לשינויים, להוספה או למחיקה עם עדכוני קושחה ככל שיהיו, בכל זמן וללא הודעה.
כדי לקבוע מהם קודי המדינות הזמינים במדפסת שלך, הפק את הפקודה
! U1 getvar  "wlan"
כדי להחזיר את כל הפקודות הקשורות להגדרות WLAN. אתר את המחרוזת
wlan.country.code
בתוצאות ועיין בקודי המדינות הזמינים עבור המדפסת שלך.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.country_code