תפריט Print (הדפסה)
תפריט Print (הדפסה)

תפריט Print (הדפסה)

השתמש בתפריט זה כדי להגדיר ולשנות הגדרות הדפסה, כגון רמת השחור של ההדפסה, מהירות וגודל ההדפסה.