Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Applicator Reprint (הדפסה חוזרת עם האפליקטור)
Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Applicator Reprint (הדפסה חוזרת עם האפליקטור)

Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Applicator Reprint (הדפסה חוזרת עם האפליקטור)

הגדרה זו מציינת אם נדרש ערך גבוה או נמוך כדי שהאפליקטור יוכל להדפיס שוב את המדבקה.
היא הופכת את הפקודה
~PR
לזמינה או ללא זמינה, כאשר במצבה הזמין היא מדפיסה שוב את המדבקה שהודפסה לאחרונה. היא גם הופכת את הלחצן
Reprint
(הדפס שוב) לזמין במסך הבית.
פקודות ZPL קשורות:
^JJ, ~PR
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.reprint