Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Error on Pause (שגיאת השהיה)
Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Error on Pause (שגיאת השהיה)

Print (הדפסה) > Applicator (אפליקטור) > Error on Pause (שגיאת השהיה)

קובעת כיצד המדפסת מטפלת בשגיאות של יציאת האפליקטור. הפיכת תכונה זו לזמינה גורמת גם להופעת הפין "Service Required" (נדרש טיפול).
ערכים קבילים: ENABLED (זמין), DISABLED (לא זמין)
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.error_on_pause
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Advanced Setup(הגדרה מתקדמת)
Error on Pause(שגיאת השהיה)