Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Tear Line Offset (היסט קו תלישה)
Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Tear Line Offset (היסט קו תלישה)

Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Tear Line Offset (היסט קו תלישה)

קבע את המיקום שבו תעצור המדפסת כדי להסיר מדבקת תלישה.
במידת הצורך, הסט את מיקום המדיה על תכונת התלישה לאחר ההדפסה.
  • מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת על-פי מספר הנקודות המוגדר (קו התלישה מתקרב לשולי המדבקה שזה עתה הודפסה)
  • מספרים גבוהים יותר מוציאים את המדיה מהמדפסת (קו התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה).
ערכים קבילים: ‎–120 עד ‎+120
פקודות ZPL קשורות:
~TA
פקודת SGD בשימוש:
media.printmode
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup(הגדרה כללית)
Tear Off(תלישה)