Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Vertical Label Offset (היסט מדבקה אנכי)
Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Vertical Label Offset (היסט מדבקה אנכי)

Print (הדפסה) > Label Position (מיקום מדבקה) > Vertical Label Offset (היסט מדבקה אנכי)

במידת הצורך, השתמש בפרמטר זה כדי להסיט את מיקום התמונה על המדבקה בצורה אנכית.
הסט את המיקום האופקי של ההדפסה על המדיה, אם נדרש.
  • מספרים נמוכים יותר מזיזים את התמונה גבוה יותר על המדבקה (לעבר ראש ההדפסה).
  • מספרים גבוהים יותר מזיזים את התמונה נמוך יותר על המדבקה (הרחק מראש ההדפסה) במספר הנקודות שצוין.
ערכים קבילים: -120 עד 120
פקודות ZPL קשורות:
^LT
פקודת SGD בשימוש:
zpl.top_position
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Advanced Setup(הגדרה מתקדמת)
Label Top(תחילת מדבקה)