Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Label Sensor (חיישן מדבקה)
Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Label Sensor (חיישן מדבקה)

Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Label Sensor (חיישן מדבקה)

מסך זה מציג את רמת הרגישות של חיישן המדבקה שמוגדר בדרך כלל על ידי המדפסת בתהליך הכיול.
אל תשנה הגדרות אלו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
טווח הערכים: 0 עד 255
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.label_sensor
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration(כיול)