Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני)
Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני)

Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני)

אשף אינטראקטיבי זה, מדריך אותך בכיול הידני של הגדרות חיישן המדיה. כייל את המדפסת באופן ידני כנדרש כדי לכוונן את רגישות חיישני המדיה והסרט.
לקבלת הוראות מלאות כיצד לבצע הליך כיול, ראה כיול ידני של מדיה.
פקודות ZPL קשורות:
~JC
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.manual_calibration
מקשי לוח הבקרה: כדי להתחיל בכיול, לחץ לחיצה ארוכה על
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) בו-זמנית למשך שתי שניות.