Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Print:‎ Sensor Profile (הדפס: פרופיל חיישן)
Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Print:‎ Sensor Profile (הדפס: פרופיל חיישן)

Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Print:‎ Sensor Profile (הדפס: פרופיל חיישן)

הצגת הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן בפועל.
כדי לפרש את התוצאות, ראה פרופיל חיישן.
פקודות ZPL קשורות:
~JG
מקשי לוח הבקרה: במהלך הפעלת המדפסת, החזק את
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) לחוצים בו-זמנית.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label(הדפסת רשימות על מדבקה)