Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Sensor Type (סוג חיישן)
Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Sensor Type (סוג חיישן)

Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Sensor Type (סוג חיישן)

בחר בין חישת מדיה טרנסמיסיבית לבין רפלקטיבית בהתאם לסוג המדיה שבו אתה מתכנן להשתמש לצורך הדפסה.
ערכים קבילים: REFLECTIVE (רפלקטיבי), TRANSMISSIVE (טרנסמיסיבי)
  • Reflective
    (רפלקטיבי) — בשימוש כאשר המדפסת צריכה לזהות סימן/קו שחור וחריצים/חורים בגב המדיה. זאת משום שסימנים וחורים שחורים אינם מחזירים אור כמו נייר המגן או הנייר של המדבקה.
  • Transmissive
    (טרנסמיסיבי) (מדיה ונייר מגן שקופים) — בשימוש כאשר המדפסת צריכה לחוש מרווחים/מערכים למדבקות נפוצות ולמדיה רציפה. סוגים אלה של מדיה אינם כוללים סימני מעקב או חריצים.
פקודות ZPL קשורות:
^JS
פקודת SGD בשימוש:
device.sensor_select
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup(הגדרת מדיה)