RFID >‏ RFID Calibrate (כיול RFID)
RFID >‏ RFID Calibrate (כיול RFID)

RFID >‏ RFID Calibrate (כיול RFID)

משמש להתחלת כיול תגית למדיית RFID. (שונה מכיול מדיה וסרט).
לאורך התהליך, המדפסת מזיזה את המדיה, מכיילת את מיקום תגית ה-RFID וקובעת את ההגדרות המיטביות עבור סוג מדיית ה-RFID שנמצאת בשימוש. הגדרות אלה כוללות את:
  • מיקום התכנות
  • רכיב האנטנה שיהיה בשימוש
  • עוצמת ההספק לקריאה/כתיבה שתהיה בשימוש
לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך תכנות RFID 3, הזמין בכתובת zebra.com/manuals.
לפני הרצת הפקודה, טען את המדפסת במדיית RFID, כייל את המדפסת (ראה Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני)), סגור את ראש ההדפסה ולחץ על
FEED
(הזנה) כדי לקדם לפחות מדבקה אחת כדי לוודא שכיול התגית יתחיל מהמיקום הנכון.
השאר את כל המשדרים-המגיבים לפני ואחרי התגית שעוברת כיול. באופן זה המדפסת תוכל לקבוע הגדרות RFID שאינן מקודדות את התגית הסמוכה. אפשר פריסה של קטע מדיה אל מחוץ למדפסת, בחזיתה, כדי לפנות מקום להזנה לאחור במהלך כיול התגית.
פקודת ZPL קשורה:
^HR
פקודת SGD בשימוש:
rfid.tag.calibrate