RFID > ‏RFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)
RFID > ‏RFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)

RFID > ‏RFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)

ציין את הערך המתאים אם מיקום התכנות המבוקש (מיקום קריאה/כתיבה) אינו מושג על-ידי כיול תגית RFID.
ערכים קבילים:
  • F0 עד Fxxx (כאשר xxx הוא אורך המדבקה במילימטרים או 999, הקטן מביניהם) — המדפסת תזין את המדבקה קדימה לפי האורך שצוין ותתחיל בתכנות.
  • B0 עד B30 — המדפסת מחזירה לאחור את המדבקה לפי האורך שצוין ומתחילה בתכנות. כדי לקחת בחשבון את ההזנה לאחור, אפשר פריסה החוצה של נייר מגן המדיה הריקה לעבר חזית המדפסת במהלך השימוש במיקום התכנות מאחור.
פקודות ZPL קשורות:
^RS
פקודת SGD בשימוש:
rfid.position.program
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings(הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
RFID Setup(הגדרת RFID)
PROGRAM POSITION(מיקום תוכנית)